مشاوره

امروزه با توجه به رشد روزافزون پيچيدگی شيوه‌های اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، چه از نظر رشد و تغيير سريع فناوری‌ها و چه از نظر مکانيزم‌های اجرا همانند برون‌سپاری و...، برنامه‌ريزی IT و مشاوره در زمينه انتخاب و پياده‌سازی تكنولوژی مناسب اهميت ويژه‌ای در سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی يافته است.
تمامی سازمان‌ها و موسسات هر ساله مبالغ قابل توجهی از بودجه خود را در جهت تـأمين و نگهداری تجهيزات سخت‌افزاری، تهيه نرم‌افزار، نگهداری و توسعه شبكه و خطوط ارتباطی، توليد داده و اطلاعات، آموزش كاركنان و... سرمايه‌‌گذاری می‌‌کنند. در اين ميان می‌بايست به اين مهم توجه داشت که اولين گام در هر سرمايه‌گذاری موفق، برنامه‌ريزی آن است و از سوی ديگر اجرای موفقيت‌آميز پروژه‌های IT وICT بدون وجود يک سازوكار نظارتی امكان‌پذير نمی‌باشد.

خدمات جامع

 • شناخت اهداف و طرح‌های مديران سازمان

 • بررسی Work overflow (گردش کار) مرکز و امکان‌سنجی جهت مکانيزه‌سازی عملکرد بخش‌های مختلف با پياده‌سازی سيستم‌هايی همچون اتوماسيون اداری، MIS ،ERP ،CRM ،BPM و... (با هر دو ديدگاه جزيره‌ای و مجتمع)

 • ارائه مشاوره‌های فنی و اقتصادی در زمينه مديريت انفورماتيک سيستم‌های اجرايی

 • تهيه طرح‌های مطالعاتی در زمينه بهبود و ارتقاء جايگاه مرکز

 • طراحی نظام كيفی و تدوين استانداردهای كيفی پروژه‌ها

 • تحليل و انتخاب متدولوژی مناسب جهت برنامه‌ريزی کارها

 • امكان‌سنجی و ارزيابی فنی، اقتصادی طرح‌های توسعه‌ای

 • برنامه‌ريزی اجرايی توسعه سيستم‌های جامع سازمانی

 • تحليل وضعيت مطلوب و ارائه راهبردهای رسيدن به آن

 • ارائه طرح‌های مرتبط با پياده‌سازی بستر مناسب (همچون طرح جامع شبکه، سخت‌افزار و...)

 • معرفی معماری‌های جديد برای ايجاد سايت‌ها و سيستم‌های مبتنی بر وب که در آن امکان ارتباط داده‌ها و متد‌ها بين دو سايت يا دو سيستم فراهم می‌شود. (ديدگاهERP)

 • بررسی ساختار مدل هدايت کاربر، مفهومی و نمايش محتوای داده در سيستم‌های تحت وب

 • مميزی فرآيند تجزيه، طراحي و توليد سيستم‌های مبتنی بر وب و تهيه گزارش‌های پيشرفت كار

 • برنامه‌ريزی آموزشی پرسنل (اخذ نيازهای آموزشی درخواست كنندگان در قالب‌های مختلف به منظور برنامه‌ريزی مفاد مطالب درسی دوره‌ها)

 • بررسی عملکرد مراکز مشابه داخلی و خارجی و ارائه گزارش

 • جمع‌آوری اطلاعات مربوط به سمينارهای تخصصی مربوطه

 • مشاوره در زمينه ارجاع كار و انتخاب عمومی

تهيه و تدوين ساختار اطلاعاتی سيستم‌ها

 • شناسايی مخاطبان سيستم‌ها و نيازهای اطلاعاتی و خدماتی آن‌ها

 • برگزاری جلسات حضوری با مسئولين و متخصصان

 • تحليل داده‌ها بر اساس رفتار کاربران

 • گزينش اطلاعات بر اساس نياز مخاطب

 • برآورد و تخمين بودجه لازم جهت اجرای طرح‌ها

تهیه RFPتهيه اسناد مناقصه جهت واگذاری پروژه


تدوين ساختار پروژه و سکوهای اجرای آن مطابق با آخرين استانداردها


شناسايی مشکلات و کمبودها، اهداف و محدوده پروژه


بررسي، تجزيه و تحليل و آناليز نيازهای سازمان، کاربران و مخاطبين

انتخاب مجری و پيمانکار

 • تعيين پارامترهای لازم در انتخاب مجری

 • دريافت طرح‌های پيشنهادی، بررسی و ارائه نظرات به واحد انفورماتيک مرکز جهت انتخاب مجری

 • تنظيم قرارداد و تهيه ضمائم فنی آن

 • برگزاری جلسات متعدد با مجری جهت برنامه‌ريزی پروژه و دريافت جدول زمان‌بندی

نظارت