تقدیرنامه‌ها

شرکت پارس بوشونگ

گواهی حسن انجام کار شبکه

شرکت بازرگانی عصر بهمن

گواهی حسن انجام کار

شرکت توانیر

گواهی حسن انجام کار

شرکت بیودارو

گواهی حسن انجام کار

شرکت توزیع برق استان البرز

گواهی حسن انجام کار

شرکت قطارهای مسافری رجاء

گواهی حسن انجام کار شبکه

اداره کل نوسازی مدارس تهران

گواهی حسن انجام کار

شرکت توزیع برق استان البرز

گواهی حسن انجام کار

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

گواهی حسن انجام کار

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

گواهی حسن انجام کار

شرکت توزیع برق استان البرز

گواهی حسن انجام کار

اداره کل نوسازی مدارس تهران

گواهی حسن انجام کار

صندوق تامین خسارت‌های بدنی

گواهی حسن انجام کار

شرکت خدمات ارتباطی رایتل

گواهی حسن انجام کار

شرکت توانیر

گواهی حسن انجام کار

شرکت بازرگانی عصر بهمن

گواهی حسن انجام کار

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

گواهی حسن انجام کار

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

گواهی حسن انجام کار