چارت سازمانی

مشاهده چارت سازمانی در ابعاد استاندارد 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نمودار میزان تحصیلات اعضای شرکت


%7 دیپلم
%3 کاردانی
%70 کارشناسی
%20 کارشناسی ارشد و بالاتر