خدمات

نرم‌افزار انبار و انبار ریالی

برنامه‌ریزی کارآمد و همچنین استفاده‌ی بهینه از منابع، یکی از مهم‏‌ترین پیش‏‌نیازهای تداوم و ارزیــابی فعالیت‌های سازمان‏‌های دولتی است. حال آن‌که برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری درباره‌ی چگونگی تخصیص منابع و تامین احتیاجات طرح‏‌ها و پروژه و نیازهای جاری و لزوم برنامه‌‏ریزی برای استفاده بهتر از موجودی، نیازمند آگاهی دقیق از اطلاعات انبار است.
به همین خاطر است که بسیاری از سازمان‌‏ها و موسسات دولتی برای داشتن اطلاعات از وضعیت انبار و نظارت بر آن‏ها، از نرم‌افزار انبار بهره می‌جویند. در این میان، توجه به ارتباط نزدیک و تنگاتنگ عملیاتی و اطلاعاتی میان سیستم‌های انبار، تدارکات و خرید و تامین‌اعتبار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و استفاده از نرم‌افزار کارساز خواهد بود که چنین ارتباطی را میان سیستم‌های یادشده فراهم آورد.
نرم‌افزار حاضر به عنوان بخشی از سیستم یکپارچه‌ی اطلاعات مدیریت، به‌شایستگی این قابلیت را در خود دارد و نیاز سازمان‌‏ها و موسسات دولتی را به‌خوبی برآورده می‌‏سازد.

امکانات:
o امکان معرفی انبارها و تخصیص ارتباط آن‏ها با اعتبارات جاری و عمرانی
o تعیین حقوق دسترسی در سطح انبار
o ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع از کالاها
o امکان معرفی انواع کالاها
o امکان تفکیک کالاها به مصرفی و غیرمصرفی
o استفاده از واحدهای فرعی برای هر کالا و قابلیت انجام کلیه عملیات به وسیله واحدهای فرعی کالا
o تحت پوشش قراردادن کلیه عملیات ورود و خروج کالاها در اسناد بر حسب اعتبارات جاری و عمرانی
o امکان صدور اسناد انبار بر حسب دوره مالی اعتبارات جاری و عمرانی
o امکان تعیین طرف مقابل در اسناد برحسب تعداد سطوح تفصیلی تعیین‌شده
o ایجاد سند حمل (بارنامه) برای تمامی اسناد وارده و صادره انبار
o ردیابی یک کالا در هنگام ورود و خروج به انبار بر حسب عواملی همچون طرح، پروژه، سریال خاص هر کالا، فروشندگان و... با انتخاب و نام‌گذاری به وسیله کاربر
o انتقال اطلاعات حساب‌ها با عملیات پایان سال مالی شامل انتقال اطلاعات ریالی، مقداری بر حسب اعتبارات جاری و عمرانی
o امکان طراحی و تغییر کلیه فیلدهای مورد نیاز در فرم اسناد انبار متناسب با نیاز کاربر
o امکان بازرسی کالا قبل از ورود کالا به انبار در فرم‌های انبار
o امکان برقراری ارتباط با فرم‌ساز و گزارش‌ساز از طریق معرفی کالا، اسناد انبار، درخواست کالا از انبار
o مدیریت موجودی کالا بر حسب اعتبارات جاری و عمرانی به تفکیک موجودی جاری
o استفاده از روش‌های قیمت‌گذاری میانگین موزون و FIFO در حسابداری انبار در سطح انبار
o قابلیت قیمت‌گذاری اسناد و انجام محاسبات لازم در هنگام عملیات تعدیل اسناد به صورت خودکار
o برقراری کنترل‌های لازم بر روی موجودی و دسترسی لحظه‌ای به کاردکس و میزان موجودی در سطح انبار یا موسسه
o عملیات انبارگردانی و تنظیم عملیات بر اساس نیاز سازمان و صدور سند کسری و اضافی انبارگردانی
o صدور تگ‌های انبارگردانی بر اساس نحوه اجرای عملیات از قبیل صدور تگ سفید و صدور تگ کالاهای جدید

گزارشات :
o اطلاعات پایه انبار
o کاردکس‌های تعدادی و ریالی به تفکیک انبارها بر حسب اعتبارات جاری و عمرانی
o موجودی تعدادی و ریالی بر حسب انبارها و انواع اعتبارات
o گردش کالاها بر حسب هر انبار و اعتبار جاری یا عمرانی
o اسناد درگردش بر حسب اعتبارات جاری و عمرانی