خدمات

مدیریت مواد اولیه

این سیستم سعی دارد مواد اولیه برای تولید محصول را از بدو ورود به کارخانه تا زمانی که تحویل واحد تولید برای شروع فرایند تولید می‏شوند را تحت کنترل بگیرد. از اهداف اصلی این سیستم می‏توان به کنترل سطح موجودی مواد اولیه، ردگیری سوابق مواد اولیه و کنترل عملیات‌‏های کمکی مورد نیازی که باید روی مواد اولیه انجام شود تا آن‏ها را به مواد قابل استفاده در تولید تبدیل نماید، نام برد.

امکانات :
o تعریف انواع مواداولیه
o تعریف انواع عملیات کمکی مواداولیه
o مدیریت تامین‌کنندگان مواداولیه
o مدیریت پیمانکاران عملیات کمکی
o پشتیبانی از اسناد معمول انبار مواد اولیه (برگه تحویل، رسید موقت و نهایی، برگه خروج، درخواست جنس و عملیات کمکی، اسناد برگشت از خرید، برگشت از مصرف )
o امکان تدوین برنامه
o امکان تائید مواداولیه توسط واحد کنترل کیفیت
o مدیریت موجودی مواداولیه
o برنامه‌ریزی تامین سفارشات مواداولیه
o صورت‌وضعیت پیمانکاران

گزارشات :
o لیست مواد قرنطینه شده
o گزارش عملکرد دوره‌‏ای پیمانکار
o نمودار موجودی مواداولیه
o فهرست پیمانکاران، مواداولیه، عملیات کمکی
o گزارش برنامه کنترل موجودی مواداولیه
o گزارش برنامه کنترل سفارشات مواداولیه