26219704، 26230240-3، 26219829
تلفن تماس با واحد پشتیبانی


جلسه هماهنگی مدیر عامل رایان پرتو باختر با معاونت سیاسی امنیتی انتظامی شهرستان فیروزکوه

پیرو همایش ( نام همایش) روز شنبه مورخه 05/06/1401 با هماهنگی های بعمل  آمده جلسه در روز یکشنبه مورخه 17/07/1401 در سطح فرمانداری شهرستان فیروزکوه و رئیس پلیس پیشگیری شهرستان در جهت بررسی معضلات و مشکلات امنیتی و ارائه راه کارهای عملی از طریق سیستم حفاظت و پایش مرکزی برگزار و مقرر گردید در هفته آتی با دعوت از مدیران شهرک های صنعتی ، تجاری ، مسکونی و ... همایش تبیین نحوه راه امدازی و بهره برداری از این طرح برگزار گردد.