26219704، 26230240-3، 26219829
تلفن تماس با واحد پشتیبانی


جلسه با معاونت محترم سیاسی انتظامی شهرستان ورامین

نشست با جناب آقای مهندس فخاری و رئیس محترم پلیس پیشگیری شهرستان برگزار و ضرورت استفاده  بخش های مختلف ( طلا فروشی ها و ....) از سیستم حفاظت و پایش مرکزی مورد بحث قرارگرفت و مقرر گردید این سیستم پس از مراحل تبیین توسط شرکت رایان پرتو باختر فورا مورد بهره برداری صنوف قرارگیرد .