26219704، 26230240-3، 26219829
تلفن تماس با واحد پشتیبانی


نشست مدیرعامل رایان پرتو باختر با مدیر اجرایی اتحادیه طلا

جلسه هماهنگی مدیرعامل رایان پرتو باختر با مدیر اجرایی اتحادیه طلا و جواهر تهران در روز یکشنبه مورخه 08/08/1401 درخصوص اجرایی شدن سیستم پایش مرکزی برای همکاری با آن صنف برگزار شد.